براساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۴۵ در شرایط پاک قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های سجاد، الهیه، آوینی، امامیه، سرافرازان و کریمی در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط پاک می‌باشد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در امامیه با عدد شاخص ۸۱ در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است.

خبر های مشابه