مهدی جانعلی زاده رئیس شورای شهرگلبهار در حاشیه مراسم بهره برداری از سامانه پرداخت بلیط الکترونیکی ناوگان درون شهری شهرداری گلبهار (من کارت)درگفتگوی اختصاصی با نمایندگی روزنامه کیهان گلبهارگفت: راه اندازی این سامانه درراستای خدمات دهی مطلوبتر،شفاف سازی دربحث خدمات دهی وجلوگیری وکنترل شیوع ویروس کروناست. رئیس شورای شهرگلبهار گفت:این سامانه بااعتباری بالغ بریک میلبارد ریال جهت رفاه حال شهروندان گلبهارراه اندازی شده است وخواهش من ازشهروندان این است که ازاین سامانه استفاده کنند ودوشادوش پزشکان وپرستاران که درخط مقدم مبارزه باویروس کروناهستند بااین ویروس منحوس بفرموده رهبرعزیزمان مقابله کنند . وی درپایان گفت : ازهمه زحمتکشان شهرداری مخصوصا دکتر فاضلی حق پناه شهردار گلبهار وهمکارانشان تشکر کرده وبه همه پرسنل وزارت بهداشت مخصوصا شبکه بهداشت ودرمان چناران وگلبهار که دوشادوش دیگرعزیزان دروزارت بهداشت درخط مقدم مبارزه باویروس کروناهستند خسته نباشیدوخداقوت عرض می نمایم واززحمات همه ابن عزیزان تشکر می نمایم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خبر های مشابه