با پیگیری های بعمل آمده مدیرعامل شهرک صنعتی چناران و با همت مدیریت مجموعه چشمه نوشان خراسان (عالیس ) ، مجموعه اداری شهرک صنعتی چناران به منظور جلوگیری و پیشگیری ازاشاعه ویروس کرونا  با محلول آنولیت گندزدایی و ضدعفونی گردید.

خبر های مشابه