با این ملت چگونه باید طرف شد که حتی جان عزیزترینش برایش مهم نیست...!

حالا وقتی مردم همکاری نمی کنند چه فرقی میکند که بدانیم بستری ها چند نفرند؟! تعداد فوتی ها چند نفر...؟!

حدود هزار سال پیش«لیدی گودایوا»همسر یکی از بزرگان انگلیس، در اعتراض به افزایش بی رویه مالیات برای مردم شهر خود، هر روز به سراغ همسرش میرفت و عاجزانه تقاضا میکرد که مالیاتها کاهش پیدا کند.

همسر او که سیاست و تصمیمهای سیاسی خود را بر خواسته همسر خود ترجیح میداد، به همسرش گفت: اگر یک روز، برهنه سوار اسب شوی و تمام شهر از سمتی به سمت دیگر بروی، مالیاتها را کاهش خواهم داد.

گودایوا اسبش را زین کرد، لباسهایش را بر زمین ریخت، درشهر گفتند: گودایوا درحمایت از مردم، برهنه درمیان شهر میگردد! تمام مردم، مغازه ها را بستند و به خانه ها رفتند، پرده ها را کشیدند و با چشمانی اشکبار منتظر شدند این گردش شوم به پایان برسد.

گودایوا باعث شد مالیاتها کاهش یابند اکنون مجسمه او در«کاونتری»است، اسطوره ها، به تنهایی خلق نمیشوند، بلکه در بستری از فهم و شعور و حمایت اجتماعی شکل میگیرند.

نمیدانم اگر "گودایوا" در این نقطه از تاریخ و جغرافیا، برای نجات جان همین مردم به این بازی تلخ وادار میشد، آیا خیابانها خلوت و پنجره ها بسته میشد یا تصاویر او ازطریق شبکه های اجتماعی و موبایلها، از دستی به دست دیگر میگشت! و از این شرایط تلخ هم برای خود طنز میساختیم‌.

نمیدانم اما امروز بیش از هر زمان دیگری دلم به حال دکتر نمکی (وزیر_بهداشت) سوخت که با آن صدای لرزان و درعین حال ملتمسانه خطاب به مردم گفت: "یه موضوع را چقدر باید از مردم تقاضا کرد، هم نفس همکارای ما را بریدید هم سلامتی خود را به خطر انداختید، از مردم خواهش میکنم برای سلامتی خود! درخانه بمانند."

با این ملت چگونه باید طرف شد؟ ملتی که شایعه را بیش از واقعیت می پسندد! و خیال میکند مرگ و اتفاق برای دیگری است و شادی برای خودش!
 
با این ملت چگونه باید طرف شد که حتی جان عزیزترینش برایش مهم نیست!

حالا وقتی مردم همکاری نمی کنند چه فرقی میکند که بدانیم بستری ها چند نفرند؟! تعداد فوتی ها چند نفر؟!

دارد دیر میشود و نفرین و افسوس ابدی تاریخ بر ما خواهد ماند که خود سازنده تاریخیم!!!

بیاییم و با درخانه ماندن خود ضمن قدردانی از تلاش کادر پزشکی و دیگر زحمت کشان عزیز کشورمان در این عرصه حساس، عمر شیوع ویروس را کوتاه‌تر نموده وآن را شکست بدهیم و با این کارمان چهره ماندگار و با ارزشی را از خودمان  در تاریخ برای آیندگان به تصویر بکشیم

خبر های مشابه