امام جمعه شهرگلبهاردرخطبه های نمازجمعه شهرگلبهارگفت:مجامع مدعی حقوق بشرتابلومترسکی در دست ظالمان وزورمداران استکباراست به اینها دل بستن کارعبث وبیهوده ای است ونتیجه دل بستن به آمریکا و ایادی او چیزی جزذلت برای مانداشته است که شخص رئیس جمهورباید پاسخگوباشد.

کیهان -گلبهار
نمازجمعه این هفته شهرگلبهارباحضورحداکثری مردم ولایتمدارشهرگلبهار وبارعایت پروتکل های بهداشتی درمحل مسجدامام خمینی شهرگلبهاربه امامت حجت الاسلام والمسلمین غلامی برگزارگردید. 

امام جمعه گلبهار درخطبه اول خودودرادامه بحث هفته گذشته بااشاره به معجزات انبیاء عظام گفت:درمسیرسلوک وحرکت به سمت خدا اولین مقام کنترل اعضا وجوارح ۷گانه بدن است اگرشخص توانست کنترل اعضاوجوارح خودرا بدست بگیردوبرمبنای شرع وعقل حرکت نماید ترک گناه وانجام واجبات راانجام بدهد این مقام اول است برای ورود به مقامات بعدی وشایستگی سیروسلوک الی الله راپیدامی نماید.

وی گفت: اینکه مدام درقرآن برطبل بصیرت کوبیده می شود برای این است که ازنشانه ها به حقیقت دست یابیم واگراینگونه شد میشویم بابصیرت 

امام جمعه گلبهارگفت: مایک سری الگوهایی داریم ،یک سری افتخارات داریم که هویت ماذیل این افتخارات تعریف وشکل می گیرد،اگرافتخارات رابی اهمیت جلوه بدهیم ودست کم بگیریم کم کم هویت خودمان رادرذیل اسلام  ازدست می دهیم ونتیجه این میشود که درذیل پرچم حق وپرچم جمهوری اسلامی احساس بی هویتی می کنیم  به این بی هویتی ازخودبیگانه بودن گفته می شودیعنی دردرون هویت خودبی هویت می شویم ونتیجه این بی هویتی این می شودکه جوان ما داشته های پرافتخارخودرا نادیده گرفته  ونداشته های دشمن رابسیاربزرگتراز آن چیزی که خودداردمی بیند وفکرمی کند آمریکا کشورآمال وآرزوهای اوست این بی هویتی خطرناک است  تقوای اجتماعی این است که فرهنگ سازان جامعه ازاین هویت مراقبت کنند.

امام جمعه گلبهارگفت: افتخاراتی راکه مادراین نظام داریم مکاتب دیگرندارند که اگر یک صدم این افتخارات را می داشتند گوش دنیارا کر می کردند.

وی بااشاره به استقامت مردم ترکیه درمقابل تهدیدآمریکا درقبال خریدسامانه اس۴۰۰ازروسیه وجشن وپایکوبی مردم ترکیه بخاطراین استقامت گفت:مردم ترکیه فقط درمقابل تهدیدآمریکا استقامت کردند ،چیزی تولیدنکردند ویک سامانه خریدند آنقدرپایکوبی کردند بعدمادراین  کشورماهواره تولیدکردیم وباتولیداین ماهواره وپرتاب آن تمام تحرکات آمریکادرمنطقه را زیرنظرگرفتیم هیچ کس دراین منلکت حتی تبریکی بهم نگفتند وقتی افتخارات خودرا دست کم بگیریم  هویت خودرابه درستی کارنکنیم جوان ماقدرت تحلبل خودراازدست می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامی بااشاره به وقایع تیرماه و۶تیر سالروزترورنافرجام مقام معظم رهبری درسال ۱۳۶۰ که درآن سال  نماینده امام راحل ودندگفت: خداوندایشان رابرای ملت ماذخیره کردکه امروزودرتلاطم های این ۳۰سال سکان دار این نظام باشند درحالیکه اکثرکسانی که قدرت اجرایی ومسئول اجرایی این کشورهستند دریک مقاطعی درتیم مخالفان نظام جمهوری اسلامی بازی کردند.

وی گفت:افرادی که الان مسئولیت اجرایی کشوررادردست گرفته اند چه درفتنه ۷۷چه درفتنه ۸۸ به زوال این نظام مقدس فکر می کردند که حقیقتا باوجودچنین افرادی  مدیریت رای مردم یک مدیریت ناب واعلایی است. 

وی گفت درهیچ کجای ازدنیا دریک کشور این همه قدرت دردست مخالفان یک نظام وجودنداردکه درحال حاضراین اتفاق  درایران اسلامی افتاده است  وباوجوداین دشمنی های داخلی نه تنهاپسرفت بلکه پیشرفت های زیادی داشته ایم وروبه جلوحرکت می کنیم.

رئیس ستادامربه معروف ونهی ازمنکر  شهرگلبهارباگرامیداشت یادوخاطره شهیدمظلوم دکتربهشتی ویاران باوفایش وتبریک هفته قوه قضائیه گفت:جادارد  از قضات،دادستان ها وپرسنل دادگستری بعنوان رزمندگان ومبارزان جنگ باویروس منحوس کرونا تقدیروتشکرکرد که جان خودرابه مخاطره انداخته ودرصحنه ها درکنارکادرپزشکی حضورپیداکردند.

وی با یادآوری ۷و۸تیرماه وجنایت صدام جنایتکار دربمباران شهرسردشت وسالروزمبارزه باسلاح های شیمیایی گفت :درآن سال ۱۱۰شهیدو۵۰۰۰زخمی ومجروح شیمیایی ازاین جنایت بجاماند واین مسئله درسکوت مجامع مدعی حقوق بشری گذرانده شدوهنوزهم این مدعیان دروغین هیچ اقدامی نکرده ونخواهند کرد.

وی گفت:مجامع حقوق بشری تابلو ومترسکی در دست زورمداران وظالمان دنیاهستند وکسانی که دل درگرو این مجامع بسته اند راه به ترکستان خواهندبرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامی درادامه بااشاره به سیرصعودی قیمت دلار گفت:آقای رئیس جمهوربرجامی راکه به دشمنان اعتمادکردید چه آورده ای غیرازدلار۲۰هزارتومانی وتحریم های جدید برای این کشورداشت ،رئیس جمهوربایدپاسخگوباشدکه درابن کشورچه داریم دلار۲۰هزارتومانی نتیجه اقدامات شماست دراین کشورهیچ کس نبایدپاسخگوباشد فقط شخص رئیس جمهوربایدپاسخگوباشد.

وی گفت:درحالیکه مردم دراین کشورتوان اجاره خانه ای برای خودندارند خبرمی رسدرئیس جمهوردرخانه ۴۰۰۰متری خوددرحال ساخت وسازاست.  

وی خطاب به رئیس دستگاه اجرایی کشورگفت:توکه دردمردم رااحساس نمی کنی ،ازدردمردم خبرنداری آیانمیفهمی مردم توان تأمین نان شب خودراندارند؟آیامیدانی سرافکندگی پدرسرپرست خانواده چیست؟؟
آقای رئیس جمهور دل درگرو آمریکا بستن نتیجه اش این ذلت است  شماچه موقع می خواهی به خودت بیایی واقدامی برای این مردم انجام بدهی؟؟تمام راه های دورزدن تحریم های نفتی رابستی وخدامی داند باشماچه خواهدکرد وچه اتفاقی درآینده این کشوررقم خواهدخورد.

وی درپایان بااشاره به مشقات ورنج وآلام اقتصادی مردم خطاب به رئیس قوه مجریه گفت:آقای رئیس جمهور این مردم صبرشان زیاداست بخاطر پرچم کشورشان ،بخاطررهبری عزیزشان صبرمی کنند اماشمابایدروزی پاسخ این همه اجحاف  درحق  این مردم رابدهی وپاسخگوباشی وقطعامردم نیزپاسخ این همه اجحاف درحق خودشان  رابه شماخواهندداد.

وی درپایان خطبه های نمازجمعه بااشاره به شیوع  ویروس کرونا وافزایش  آمارمبتلایان درشهرستان گفت: وضعیت کرونادرشهرستان  مجددا خطرناک گزارش شده است وآمارمبتلایان از ۲۰نفربه بیش از۳۰۰نفررا یک اخطار برای مردم  دانست وازهمه مردم خواست حتی الامکان از حضوردرمکان های شلوغ وپرتجمع  پرهیزنموده حتی الامکان نکات بهداشتی رارعایت وحتماازماسک استفاده نمایند.

خبر های مشابه