بازدید سردارگرمه ای ریاست ستادپایش، سرهنگ پاسدار یزدانی رئیس سازمان  بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا(ع) وسرهنگ پاسداررجبی فرمانده سپاه ناحیه چناران برادرپاسدارروح الله یعقوبی فرمانده حوزه کارخانجات وکارگران سپاه ناحیه چناران از کارخانه مولتی قهوه
دراین بازدید مهندس حسینی مدیرعامل کارخانه مولتی قهوه  به ارائه گزارش از بیوگرافی ونحوه روند تولید قهوه ومشتقات قهوه دراین واحدتولیدی به حاضرین ارائه کرد 
بازدیدکننده ها درانتها از قسمت های مختلف این کارخانه بازدیدبعمل آوردند

خبر های مشابه